Υποβολή Περιλήψεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων: 20 Οκτωβρίου 2023.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων, έχει παρέλθει.