Πολιτική Απορρήτου

Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε το απόρρητο όλων των παρευρισκομένων στην εκδήλωση και κατανοούμε ότι εμπιστεύονται σημαντικά προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR, κανονισμός 2016/679 του άρθρου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Αυτή η δήλωση απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει και κοινοποιεί η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας

Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων είναι:

 1. Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά μη δημόσια δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε – αυτή η πολιτική στοχεύει να σας παρέχει αυτές τις πληροφορίες.
 2. Το δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά σας μη δημόσια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά·
 3. Το δικαίωμα τροποποίησης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την τροποποίηση οποιωνδήποτε προσωπικών μη δημοσίων δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, εάν είναι εσφαλμένα ή ελλιπή.
 4. Το δικαίωμα φορητότητας – μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και τα οποία είναι φορητά κατά νόμο σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, όπου είναι τεχνικά εφικτό. να γίνει αυτό
 5. Το δικαίωμα διαγραφής – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία θα διαγραφούν, εκτός εάν υπάρχει νομική απαίτηση ή λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να τα αποθηκεύσουμε.
 6. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επιτρέπεται να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας, αλλά όχι να επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν υπάρχει νομική απαίτηση ή λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε.
 7. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
 • Επεξεργασία που βασίζεται σε έννομα συμφέροντα ή στην εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας,
 • Άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιες δραστηριότητες μάρκετινγκ,
 • Επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για σκοπούς στατιστικής· και

   8. Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις εποπτικές αρχές εάν τα στοιχεία σας δεν έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τον GDPR.

Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, μπορεί να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες μόνο για δραστηριότητες που σχετίζονται με την παρούσα εκδήλωση και τις μελλοντικές εκδηλώσεις:

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που έχετε επισκεφτεί, των κλικ προς τον αριθμό εμφανίσεων)·

Πληροφορίες που παρέχετε χρησιμοποιώντας την εγγραφή σας στην εκδήλωση (συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ονόματος, διεύθυνση, τίτλος θέσης εργασίας).

Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για:

 • Την διαχείριση αυτού του ιστότοπου·
 • Ενεργοποιήσει την πρόσβασή σας και τη χρήση των υπηρεσιών της εκδήλωσης·
 • Να σας παρέχει τις υπηρεσίες που αγοράζετε·
 • Να σας στείλει καταστάσεις και τιμολογία.
 • Ναι εισπράξει πληρωμές από εσάς. και
 • Να σας στέλνει επικοινωνίες μάρκετινγκ που σχετίζονται με μελλοντικές εκδηλώσεις.

Σε περίπτωση που η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία στους αντιπροσώπους ή τους υπεργολάβους της για αυτούς τους σκοπούς, ο εν λόγω πράκτορας ή υπεργολάβος θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου.

Εκτός από τις εύλογες αναγκαίες αποκαλύψεις για τους σκοπούς που προσδιορίζονται παραπάνω, η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος μπορεί να αποκαλύψει τα στοιχεία σας στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, σε σχέση με νομική διαδικασία ή μελλοντική δικαστική διαδικασία, και να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά του.

Τα καθήκοντά σας

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα που παρέχετε είναι:

 • Σωστά
 • Ακριβή
 • Ενημερωμένα
 • Αληθή και
 • Συμμορφώνονται με τυχόν ισχύοντες νόμους

Διασφάλιση των δεδομένων σας

Η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος θα λάβει εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών σας στοιχείων.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου που προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά. Θα χειριστούμε όλες τις πληροφορίες σας με απόλυτη εμπιστευτικότητα και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή μόλις μεταφερθούν στα συστήματά μας. Ωστόσο, το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές μέσο και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποκαλύπτετε στο διαδίκτυο. Αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφάλειας της παροχής πληροφοριών και της διαδικτυακής συναλλαγής μέσω του Διαδικτύου και δεν θα μας θεωρήσετε υπεύθυνους για την παραβίαση της ασφάλειας, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αμέλειά μας ή σε εσκεμμένη αδυναμία. Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τις περιόδους διατήρησης στην παρούσα πολιτική ή για όσο διάστημα απαιτείται ο νόμος.

Διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών μη δημοσίων δεδομένων.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε εμάς μέσω των φορμών επικοινωνίας σε ιστότοπους μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Η μετάδοση προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου γίνεται με δική σας ευθύνη. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων μέσω προφυλάξεων όπως η ψευδωνυμοποίηση, η ελαχιστοποίηση δεδομένων και η τήρηση των περιόδων διαγραφής. Παρά αυτά τα προστατευτικά μέτρα, ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς την παράνομη επεξεργασία από τους τρίτους.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται και θα μεταφερθούν σε διακομιστές εντός της ΕΕ.

Ενημέρωση αυτής της δήλωσης

Η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος μπορεί να ενημερώσει την παρούσα πολιτική απορρήτου δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι  με τυχόν αλλαγές.

Άλλοι ιστότοποι

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους.

Η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος δεν ευθύνεται για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου.

Επικοινωνήστε με την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο info@orthoebe.gr