Βραβεία ΟΕΒΕ 2023

H Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια ενίσχυσης της έρευνας της Ορθοδοντικής Επιστήμης από νέους συναδέλφους, απονέμει για το 2023 τα ήδη θεσπισμένα τρία ετήσια βραβεία αριστείας τα οποία συνοδεύονται από συνολική οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 1500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ συνολικά και για τα τρία βραβεία.

Τα βραβεία αριστείας δίδονται σε κύριους ερευνητές που έχουν πραγματοποιήσει ερευνητικές ή κλινικές εργασίες με γνωστικό αντικείμενο την Ορθοδοντική και είναι τα παρακάτω:

  1. Ετήσιο βραβείο Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για την Καλύτερη Δημοσίευση σε Περιοδικό στο τρέχον ή προηγούμενο έτος,
  2. Ετήσιο βραβείο Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για την Καλύτερη Ελεύθερη Ανακοίνωση στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, και
  3. Ετήσιο βραβείο Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για την Καλύτερη Επιτοίχια Παρουσίαση στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Κάθε χρονολογικό έτος, ο κύριος ερευνητής μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο για ένα από τα τρία παραπάνω βραβεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η συνολική οικονομική ενίσχυση των 1500 ευρώ θα μοιρασθεί στις τρεις διαφορετικές κατηγορίες εργασιών κατά 700, 500 και 300 ευρώ αντιστοίχως, με την προϋπόθεση πάντα να το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Το κάθε ένα από τα παραπάνω βραβεία απονέμεται στον κύριο ερευνητή, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 έτη στην ηλικία και δεν πρέπει να κατέχει ακαδημαϊκή βαθμίδα μεγαλύτερη του επίκουρου καθηγητή.

Κάθε ένα από τα παραπάνω βραβεία μπορεί για την ίδια εργασία να απονεμηθεί ισομερώς και σε δύο ερευνητές, εφόσον και ο δεύτερος ερευνητής πληρoί τις ηλικιακές και ακαδημαϊκές προϋποθέσεις όπως ο κύριος ερευνητής.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Εναλλακτικά, η απονομή μπορεί να πραγματοποιηθεί (α) σε ειδική συνεδρίαση της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος ή (β) κατά τη διάρκεια άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ή συμμετέχει η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος κατά το ίδιο ή το επόμενο χρονολογικό έτος.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η κρίση των εργασιών θα γίνεται από επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απονομή των βραβείων είναι οι παρακάτω:

  1. Για το βραβείο της Καλύτερης Δημοσίευσης σε Περιοδικό θα πρέπει να υποβληθεί (α) μια αίτηση υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο βραβείο και (β) ένα ανάτυπο της εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή η οποία δημοσιεύτηκε ή έγινε δεκτή για δημοσίευση σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό την τρέχουσα ή την προηγουμένη χρονιά. Σε περίπτωση που η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί κατά την περίοδο της αίτησης τότε θα πρέπει να υποβληθεί το πιστοποιητικό αποδοχής για τη δημοσίευση από το περιοδικό στο οποίο έγινε δεκτή. Ο κύριος ερευνητής έχει υποχρέωση να παρουσιάσει τη βραβευμένη εργασία σαν ελεύθερη ανακοίνωση στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος του ιδίου έτους.
  2. Για το βραβείο της Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης θα πρέπει να υποβληθεί (α) μια αίτηση υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο βραβείο (β) περίληψη (abstract) της ανακοίνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και (γ) εκτεταμένη περίληψη της ανακοίνωσης (το λιγότερο 1500-2000 λέξεις) ή ανάτυπο της εργασίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αυτή έχει δημοσιευτεί πρόσφατα. Μετά από αξιολόγηση των περιλήψεων θα ακολουθεί η προεπιλογή των τριών καλύτερων εργασιών, οι οποίες θα παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρία κατά τη διάρκεια του ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος κατά την οποία θα γίνεται η τελική επιλογή της καλύτερης ανακοίνωσης από την κριτική επιτροπή. 
  3. Για το βραβείο της Καλύτερης Επιτοίχιας Παρουσίασης θα πρέπει να υποβληθεί (α) μια αίτηση υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο βραβείο και (β) περίληψη (abstract) της ανακοίνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Η αξιολόγηση των επιτοίχιων ανακοινώσεων θα γίνεται κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα βραβεία είναι μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2023. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποκλειστικά στη Γραμματεία της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου.